Từ lúc gọi đến khi Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 đến là bao lâu?

Từ lúc gọi đến khi Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 đến là bao lâu?

  • Tại TP.HCM trong vòng 60 phút Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có mặt trừ phi có thỏa thuận khác.

  • Tại các vùng khác tùy bệnh trạng và khoảng cách mà Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có mặt tương ứng.

  • Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 bảo đảm có mặt sớm nhất, đáp ứng yêu cầu người bệnh hoặc người nhà.

Bài viết khác

Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care ) là gì? (05/12/2019) Dịch vụ Bác sĩ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có đáng tin cậy không? (05/12/2019) Trình độ và trải nghiệm của bác sĩ thế nào? (05/12/2019) Quy trình xử lý từ lúc nhận được cuộc gọi khám bệnh? (05/12/2019) Khám bệnh tại nhà thiếu máy móc thì làm sao chính xác? (05/12/2019)
ajax-loader