Từ lúc gọi đến khi Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 đến là bao lâu?

  • Tại Tp Hồ Chí Minh trong vòng 60 phút Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có mặt trừ phi có thỏa thuận khác.

  • Tại các vùng khác tùy bệnh trạng và khoảng cách mà Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có mặt tương ứng.

  • Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 bảo đảm có mặt sớm nhất, đáp ứng yêu cầu người bệnh hoặc người nhà.