Trình độ và trải nghiệm của bác sỹ thế nào?

 

  • Bác sỹ trên đại học, trải nghiệm, tận tụy, thân thiện và thấu cảm.

  • Bác sỹ hành nghề lâu năm, từng làm việc ở các bệnh viện công và tư, đặc biệt khám chữa bệnh tại nhà.

  • Bác sỹ chuyên khoa, đặc biệt chuyên sâu, chữa trị tốt nhất cho người bệnh bối cảnh tại nhà.