Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 có miễn phí, giảm phí không?

  • Tư vấn mọi vấn đề liên quan sức khỏe gián tiếp qua điện thoại, điện thư…

  • Giáo dục sức khoẻ đăng tại http://www.songtraclinic.com

  • Người bệnh có hoàn cảnh éo le.